Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CPXD và chuyển giao công nghệ 678
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm2014
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 6.811m3
Comments for this post are closed.