Nhà máy MOBASE Yên Phong, Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Samil
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 8.500m3
Comments for this post are closed.