Nhà máy ORION, KCN Yên Phong, Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Tổng Công ty CPXDCN Việt Nam
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 4.598m3
Comments for this post are closed.