Nhà máy SAMSUNG, KCN Yên Phong, Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH Samsung Everlend
  • Thời gian xây dựng: từ năm 2005 đến 2016
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 120.000m3
Comments for this post are closed.