Trường Chuyên Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Tổng Công ty phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 9.363m3
Comments for this post are closed.